TC Brnonejúspěšnější tenisový klub v Jihomoravském kraji a jeden z nejúspěšnějších klubů v České republice

Skupinový trénink v tenise – P. Šafránek

(část seminární práce)

1 Úvod do problematiky

Tématem této seminární práce je organizační schéma skupinového tréninku v tenisovém klubu.Ve většině tenisových klubů a tenisových škol je tréninkový proces zaměřen převážně na individuální trénink. To znamená na trénink, kdy je na dvorci jeden hráč a jeden trenér. Tento způsob tréninku je pro hráče málo zajímavý a nedostatečně je motivuje. Nevýhodou je i finanční náročnost takového tréninkového procesu. Dobře zorganizovaný skupinový trénink nevylučuje individuální přístup k jednotlivým hráčům a umožňuje trenérům modelování herních situací podobných situacím v zápase. V dalším textu se zaměřím na organizační schéma skupinového tréninku, které vychází jednak z mé vlastní, více než dvacetileté trenérské praxe z českých a německých klubů a které se v současnosti snažím uplatňovat ve svém klubu TC Brno. Dále využívám poznatků získaných na školeních a seminářích pro trenéry v České republice a v Německu.

2 Cíl seminární práce

Skupinový trénink je v běžné praxi chápán, jako trénink dvou až čtyř hráčů s jedním trenérem na jednom dvorci. Cílem této seminární práce je prezentace obecného schématu skupinového tréninku, kdy jeden hlavní trenér řídí trénink na více dvorcích a spolupracuje s několika asistenty.

Tento způsob tréninku je, podle mého názoru, nejefektivnější, pro hráče nejzajímavější a také nejekonomičtější.

3 Vymezení výchozích podmínek

Tento model skupinového tréninku předpokládá určitou herní vyspělost jednotlivých hráčů. Obecně by se dalo říct, že je vhodný pro závodní hráče. Samozřejmě se musí přizpůsobit výchozím podmínkám. Především počtu hráčů a jejich výkonnosti, počtu trenérů a dvorců. Doba trvání závisí hlavně na věku a fyzické vyspělosti hráčů.

Doba trvání tréninku: 1,5 – 2,5 h
Počet hráčů: 6 – 15
Počet trenérů: jeden hlavní trenér + 1 až 4 asistenti
Počet dvorců: 2 – 5
Potřebné vybavení: 2 – 5 sad míčů, terče, kužely atd.

V této seminární práci se budu zabývat modelem, který se v mé praxi nejvíce osvědčil a se kterým mám také nejvíce zkušeností. Vše je, ale bez problému možno převést na libovolný jiný model, dle výchozích podmínek popsaných v předchozím odstavci.

Dále budu tedy vycházet z následujících podmínek:

Doba trvání tréninku: 2,5 h
Počet hráčů: 9
Počet trenérů: jeden hlavní trenér + 2 asistenti
Počet dvorců: 3
Potřebné vybavení: 3 sady míčů, terče, kužely atd.

4 Zaměření popisovaného tréninku

Skupinový trénink tohoto typu je zaměřen obecně na zdokonalování všech herních činností. Je součástí komplexního tréninkového programu, ve kterém zaujímá 40 – 60 % celkového objemu. To znamená např. PO+ST+PÁ (nebo dva z těchto tří dnů) u hráčů trénujících 5x týdně. Zbývající čas je věnován individuálnímu tréninku, který je zaměřen dle potřeb daného hráče, především na úderovou techniku. A dále speciálnímu kondičnímu tréninku, přizpůsobenému danému tréninkovému období. Nad rámec tohoto objemu jsou doporučené tréninkové zápasy.

5 Časové rozdělení tréninku

0 – 15 min. rozcvičení
15 – 40 min. (25 min.) rozehrání
40 – 75 min. (30 min.+ 5 min. na přestávky a přesuny) 1.hlavní část:
Tři skupiny se vystřídají v desetiminutových intervalech
na třech ve třech cvičeních - první podání a return
- druhé podání a return
- desetiminutový kondiční program
75 – 105 min. (30 min.) 2.hlavní část:
Nácvik herních situací modelovaných trenéry (vhodná je rotace trenérů v ca. 10ti minutových intervalech)
105 – 135 min. (30 min.) 3. hlavní část:
Zkrácené tréninkové zápasy ve dvouhře a čtyřhře (např.tiebreaky) pod dohledem trenérů. (nebo při jejich zapojení do hry).
135 – 150 min. (15 min.) zklidnění, uvolnění

6 Náplň jednotlivých částí

6.1 Rozcvičení

Rozcvičení trvá přibližně 15 minut. Probíhá vždy podle stejného schématu, které hráči dokonale znají. Trenéři hráče pouze kontrolují. Mohou při tom i vést závěrečnou část tréninku předchozí skupiny. Rozcvičení zahrnuje:

6.2 Rozehrání

Před začátkem provede hlavní trenér krátký úvodní pohovor s hráči a rozdělí je do tří skupin na jednotlivé dvorce. Zároveň zadá úkoly oběma asistentům. Cílem této části je, aby si hráči ve vymezeném čase rozehrály všechny údery. Při rozehrávce může trenér (asistent) míče nahrávat hráčům. Může také míče pouze uvádět do hry a hráče dále nechat hrát spolu. (záleží na zvolených cvičeních a na herní vyspělosti hráčů)

6.3 První hlavní část

V této části se tři skupiny hráčů vystřídají na všech třech dvorcích. Složení skupin určí hlavní trenér. Složení nemusí být shodné s rozehrávkou.

Na prvním dvorci je trénink zaměřen na první podání a jeho return. Toto je možno trénovat mnoha způsoby. Protože tato práce je zaměřena na celkovou organizaci skupinového tréninku a nikoli na jednotlivá cvičení, která v jeho rámci probíhají, uvedu pouze dva příklady: 1) hráč A podává první podání z pravé strany do jednoho ze dvou terčů. Hráč B dělá totéž z levé strany. Hráč C returnuje střídavě servis hráče A a B opět do jednoho ze dvou terčů. Během ca 10ti minut se všichni vystřídají na všech třech pozicích. 2) hráč A hraje z pravé strany „servis-volej“, hráč B z levé strany totéž. Hráč C returnuje střídavě oběma hráčům. Každý bod se dohraje do konce. Opět se hráči A, B a C vystřídají na všech pozicích.

Na druhém dvorci je trénink zaměřen na druhé podání a jeho return. Vše probíhá obdobně jako na dvorci jedna. Pouze v případě cvičení „servis-volej“ doporučuji určit returnujícímu směr returnu (např. křížem). Dále je možno zařadit cvičení „return-volej“.

Na třetím dvorci probíhá současně krátký, rychlostně zaměřený kondiční program. Sestává se vždy ze tří sérií po třech cvičeních. Přestávky mezi cvičeními jsou ca 20s, mezi sériemi ca 90s – 120s. Každé cvičení zahrnuje tři údery, hrané maximálně razantně a s maximálně rychlým sprintem k míči ca 6 – 10m dlouhým (přesnost úderů v tomto případě není důležitá). Jednotlivé míče rozehrává trenér tak, aby je bylo možno doběhnout jen maximální rychlostí. Cvičení musí být koncipována tak, aby zahrnovala různé směry startů a různé údery. Skladbu tohoto programu je vhodné měnit zhruba po 5 – 8 týdnech. Je dobré, když hráči program znají. Mohou se potom soustředit na maximální rychlost provedení. Na druhou stranu, při příliš dlouhém opakování stejných cvičení dochází ke ztrátě motivace a k přehnané anticipaci. Hráči potom nejsou rychlejší, pouze dříve vybíhají. Jako příklad uvedu jednu možnou trojici cvičení:

1) start z bekhendového rohu a maximálně prudký forhend po čáře - oběhnutý forhend, hraný ve středu dvorce maximální razancí do bekhendového rohu – maximálně rychlý forhendový liftovaný volej křížem, hraný ca 3m od sítě u postranní čáry. 2) totéž pro bekhendovou stranu. 3) doběhnutí krátkého míče ze základní čáry – smeč hraná maximální razancí, při sprintu dozadu a ve výskoku – sprint dopředu, dotek raketou sítě – druhá smeč v pohybu dozadu. Celý program je zakončen krátkým výklusem (např. jedno kolo kolem dvorce).

Všechna cvičení tohoto kondičního programu doporučuji dobře promyslet a před zařazením do tréninku „nanečisto“ vyzkoušet.

6.4 Druhá hlavní část

V úvodu může hlavní trenér změnit rozdělení skupin. Potom vysvětlí hráčům a svým asistentům průběh následující části. Je dobré když, na všech dvorcích probíhá paralelně stejné cvičení a když se hlavní trenér vystřídá postupně na všech kurtech. Celá část trvá přibližně 30min., během kterých se odehraje jedno (výjimečně dvě) cvičení. Cvičení musí být organizována tak, aby vedla hráče k řešení herní situace, kterou trenér navodí. Cílem je vždy vyhrát bod proti soupeři. K tomu je nezbytné zvolit takticky nejvhodnější úder (údery) a technicky ho (je) zahrát co nejlépe. Existují stovky vhodných cvičení. Jejich popis by však přesahoval rámec této práce.

6.4 Třetí hlavní část

V této části sehraje každý hráč 1 – 2 zkrácené zápasy ve dvouhře a 1 – 2 ve čtyřhře. Zkráceným zápasem může být např. tiebreak, supertiebreak, zápas na dva vítězné gamy apod. V případě více zápasů je vhodné prostřídat soupeře. Trenéři při těchto zápasech udílejí taktické pokyny. Mohou také bodově zvýhodnit některou taktickou variantu. Nejlépe tu, kterou před tím hráči trénovali při nácviku herních situací (Např. bod uhraný volejem je za dva, přímý bod z podání nebo returnu je za dva, bod uhraný stopbalem je za dva atd.). Trenéři se také mohou, dle potřeby, zapojit do hry jako sparingpartneři.

7 Zklidnění, uvolnění

Po dohrání tréninkových zápasů se hráči nejprve obléknou, upraví dvorce, posbírají míče atd. Potom hlavní trenér krátce zhodnotí trénink. Následné vyklusání a strečink provedou hráči samostatně. Trenéři se již mohou věnovat další skupině a na závěrečnou část pouze občasně dohlížet. Závěrečná část trvá ca 15 minut a sestává se z pětiminutového vyklusání a desetiminutového strečinku.

8 Závěr

Skupinový trénink, jak jsem se ho pokusil popsat v této práci, se v České republice téměř nepraktikuje. Bohužel převážná většina výkonnostních a vrcholových hráčů, bez ohledu na věkovou kategorii, trénuje téměř výhradně individuálně s trenérem. Pokud se výjimečně zapojí do skupinového tréninku, jedná se o trénink ve dvojici, maximálně trojici hráčů, který je většinou organizován jako individuální trénink se střídajícími se hráči. Výhody zde uváděného tréninku jsou následující: je zajímavější, vede hráče k větší kreativitě, hráči se učí hrát proti různým soupeřům, více motivuje a v neposlední řadě není tak finančně náročný. Vyžaduje důkladnou přípravu hlavního trenéra a výbornou spolupráci s jeho asistenty. Nevýhodou je nedostatek prostoru pro odstraňování individuálních technických chyb jednotlivých hráčů, proto musí být doplněn tréninkem individuálním. Naopak pouze individuální trénink, vede sice k relativně rychlému zvládnutí jednotlivých úderů, ale zároveň také k neschopnosti tyto údery takticky správně použít. Mnohem dříve se také dostavuje psychická opotřebovanost. Tyto aspekty se často projeví v dorosteneckém věku zpomalením nebo zastavením růstu výkonnosti.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že trénink ve větších skupinách, který se úspěšně praktikuje v mnoha zemích, se postupně více rozšíří i u nás.

Copyright © 2002–2019 TC Brno | Poslední aktualizace: 09.06.2019